Messenger ให้ผู้ใช้งาน “Unsend” ข้อความได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น Messenger สามารถลบข้อความที่ส่งพลาดได้แล้ว ผ่านตัวเลือก “Remove for Everyone” เช่นเดียวกับฟีเจอร์ “Unsend” ในแอปพลิเคชั่น LINE

ฟีเจอร์ดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานลบบทสนทนาที่ส่งผิดในโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาส่วนบุคคลหรือการสนทนาแบบกลุ่ม โดยผู้ใช้งานมีเวลา 10 นาทีสำหรับการลบข้อความที่ส่งผิดพลาดนั้นออกไป และแอปพลิเคชั่น Messenger จะแสดงหมายเหตุทิ้งไว้ว่าผู้ใช้งานรายนั้นได้ลบข้อความทิ้งไป เพื่อแจ้งให้คู่สนทนาทราบและเป็นหลักฐานของการแก้ไขข้อมูล

บริษัท Facebook กล่าวว่าลูกเล่นใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้หากพวกเขาส่งข้อความหาผิดบุคคล พิมพ์ข้อความผิด หรือแค่อยากลบข้อความทิ้งเฉย ๆ ก็ตาม

ฟีเจอร์ลบข้อความในแอปพลิเคชั่น Messenger ถูกเปิดเผยโดยบริษัท Facebook เองเมื่อเดือนตุลาคมของปีที่ผ่านมา โดย ณ ขณะนั้น ทีมพัฒนาได้ทดสอบการใช้งานเพียงแค่บางประเทศ ได้แก่ โปแลนด์ โบลิเวีย โคลัมเบีย และลิทัวเนีย

ฟีเจอร์ “Remove for Everyone” เปิดให้บริการแล้วทั่วโลกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS