Tag: CIA

CIA มีบัญชี Instagram อย่างเป็นทางการแล้ว

ถ้าหากเอ่ยชื่อของหน่วยงานที่มีการทำงานเป็นความลับ หลายคนน่าจะนึกถึง CIA หรือหน่วยข่าวกรองกลางของสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าแรกแน่นอน ซึ่งพวกเขามักจะแทรกตัวเพื่อสืบเสาะหาข้อมูลจากที่ต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงของประเทศ แต่จะเป็นอย่างไรถ้าหากหน่วยงานที่ขึ้นชื่่อว่าทำงานอย่างเป็นความลับที่สุดจะมีบัญชี Instagram กับเขาด้วย