Tag: Google Doc

สื่อนอกเผย เด็กวัยเรียนใช้ Google Docs ในการส่งข้อความเพื่อตบตาผู้ปกครอง

ทุกวันนี้มีโปรแกรม chat สำหรับส่งข้อความหลายตัวเกิดขึ้นมากมาย แต่ผู้ใช้ในวัยเรียนก็มักจะถูกควบคุมการใช้งานจากผู้ปกครองเป็นหลัก จนทำให้เด็ก ๆ เหล่านี้หาทางหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากผู้ปกครอง ล่าสุดนี้ก็มีการใช้งาน Google Doc ในการส่งข้อความในกลุ่มเด็ก ๆ แทนแล้ว