Tag: break 4th wall

6 เกมที่ NPC ต่อว่าผู้เล่นเมื่อพยายามถ้ำมอง

6 ตัวละครเหล่านี้จะต่อว่าหรือทำร้ายคุณ เมื่อพยายามอะไรบางอย่าง เช่นการถ้ำมอง จ้องนาน ซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง