BY Nuttawut Apiratwarakul
29 May 23 1:41 pm

รีวิว Call of Duty Modern Warfare II

27

Video Highlight

  • ข้อดีข้อเสียสำคัญของ Modern Warfare II
  • จุดที่เปลี่ยนแปลงจากภาคเก่า
  • การเล่าเรื่อง การนำเสนอ และระบบใหม่ของเกมภาคล่าสุด
YouTube video

 

27

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top