Video

Review

Review: HTC Vive

XTER-VENDETTA
ลองจริง สัมผัสจริง และรีวิวจริง นานถึงใจตั้งแต่เริ่มใช้งานจนสัมผัสประสบการณ์เกม VR แบบเต็มสูบด้วย HTC Vive