Tag: Tommy Refenes

Indie Game: The Movie ตามติดคนทำเกมชายขอบ

พื้นที่เล็กๆของเหล่าผู้พัฒนาที่ไม่ง้ออุตสาหกรรมหลักและค่ายยักษ์ใหญ่ ในระยะหลังคำว่าอินดี้ (indie) ที่เป็นคำย่อมาจาก independence หรือ independent อาจถูกตีความไปหลากหลายแล้วแต่บริบท แต่ในแง่อุตสาหกรรมโดยส่วนมากล้วนสื่อไปในเรื่องของการพึ่งตนเอง เป็นอิสระจากการผูกขาดของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเพื่ออิสระในการสร้างสรรค์ผลงาน Indie Game: the Movie (2012) บอกเล่าเรื่องราวของคนทำเกม 3 เกม 4 ...