Tag: The Boring Company

The Boring Company พิสูจน์แล้วว่าเกมกับงานสามารถไปด้วยกันได้

เชิญชมการใช้งานจอย Xbox One ทำงานจริง เล่นจริง เทพจริง ที่เราอยากให้คุณชม The Boring Company บริษัทที่ก่อตั้งโดย Elon Musk บุรุษแห่งนวัตกรรมที่เรารู้จักกันดี ได้ลงภายใน Twitter โดยเป็นภาพเจ้าหน้าที่กำลังควบคุมเครื่องขุดดินผ่านจอยของ Xbox One The ...