Tag: Singapore

สุนัขจักรกลในสิงคโปร์ทำหน้าที่ตรวจตราประชาชนในสวนสาธารณะในการทำ Social Distance

แม้สถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 จะเริ่มเบาบางลงแล้วในบางประเทศ และผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ควรป้องกันอะไรเลย