Tag: Microsoft Windows

เรารู้คุณก็ทำ กับพฤติกรรมของคนใช้งานคอมพิวเตอร์

ไม่ว่าคุณจะเป็นเกมเมอร์ชาว PC หรือไม่ แต่ทุกคนย่อมต้องเคยใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันทั้งนั้น เพราะมันถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญทั้งในการทำงานและเล่นเกม แต่เชื่อเถอะว่าการ หลายคนที่มีพฤติกรรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์