Tag: Jeux Vidéo

The Witcher 3: Wild Hunt

ระบบการต่อสู้ใน The Witcher 3: Wild Hunt ไม่ลื่นไหลเท่าเกมตระกูล Batman

บรรณาธิการนิตยสารเกมในฝรั่งเศสลงความเห็นว่าระบบการต่อสู้ในเกม The Witcher 3:Wild Hunt ไม่ลื่นไหลเท่าเกมอย่าง Batman Arkham The Witcher 3: Wild Hunt บรรณาธิการนิตยสารเกม Jeux Vidéo ในประเทศฝรั่งเศสได้เข้าร่วมชมการแสดงสาธิตเกม The Witcher 3: Wild ...