Tag: Isometric Project

ทำความรู้จัก มุมมองการเล่นรูปแบบต่าง ๆ ในเกม

ปัจจัยที่ทำให้คนเลือกซื้อเกมใดเกมหนึ่งมาเล่นแล้ว นอกจากเกมเพลย์ ก็ต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่ามุมมองการเล่น แม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้อุตสาหกรรมเกมพัฒนาขึ้นอย่างมาก แต่กับเกมบางประเภทก็เหมาะสมกับที่จะเล่นกับมุมกล้องบางมุมเช่นกัน