Tag: IoT

ผู้คน การเมือง การค้า: โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อ IoT เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในสังคมมนุษย์

บทความนี้ขอพูดถึงเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เพราะเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ผลิตสามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อ และเทคโนโลยีดังกล่าวเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ