Tag: I Am Jesus Christ

สวมบทพระเยซูคริสต์ต่อสู้กับมารร้ายและเหล่าซาตานใน I Am Jesus Christ

เล่นเป็นพระเยซูคริสต์ ต่อสู้กับมารร้ายและเหล่าซาตานใน I Am Jesus Christ https://www.youtube.com/watch?v=N3XY1R7ydTA&feature=emb_title I Am Jesus Christ คือผลงานใหม่ของสตูดิโอ SimulaM เป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในพันธสัญญาใหม่ในพระคัมภีร์ โดยผู้เล่นจะรับบทเป็นพระเยซูคริสต์เมื่อ 2,000 ปีก่อน หน้าที่ของเราคือดำเนินเรื่องราวการล้างบาปของพระเยซูคริสต์ ตัวเกมเป็นเกมแนว Simulation ...