Tag: Halo: Combat Evolved

การเปลี่ยนแผนพัฒนาที่พาวิดีโอเกมไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

การพัฒนาวิดีโอเกมก็คล้ายกับการสร้างสื่อบันเทิงหลายอย่างโดยเฉพาะภาพยนตร์ที่ต้องมีการวางแผน ออกแบบ และลงมือพัฒนา