Tag: Gears of War Ultimate Edition

Gears of War Ultimate Edition

Gears of War Ultimate Edition ประกาศลง PC

นอกจาก Killer Instinct แล้ว Microsoft ยังได้ประกาศส่ง Gears of War Ultimate Edition ลง PC ให้เกมเมอร์ได้สัมผัสกันอีกหนึ่งเกม  https://www.youtube.com/watch?v=BA1EWJp_5u0 ข่าวดีของเกมเมอร์บน PC ยังมีมีอย่างต่อเนื่องกับอีกหนึ่งเกมที่ถูกปล่อยลงสู่เครื่อง PC สำหรับ Gears of ...