Google แถลงอย่างเป็นทางการว่า บริษัทได้เริ่มโครงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์และระบุภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic Retinopathy)

การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกับที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย โดย Google ต้องการให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของ AI ผ่านการให้ประโยชน์สู่สังคม

Kent Walker รองประธานฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ ได้กล่าวภายในงานที่จัดขึ้นโดย Google ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยมีใจความว่าการนำ AI มาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญสูงสุดของบริษัท

โครงการนี้ร่วมมือกับโรงพยาบาลราชวิถี โดยจากผลการศึกษาร่วมกัน ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถตรวจพบภาวะเบาหวานขึ้นจอตาได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นค่าความถูกต้องกว่า 95% ในขณะที่การตรวจสอบด้วยจักษุแพทย์มีค่าความแม่นยำอยู่ที่ 74%.

AI ดังกล่าวตรวจสอบและประเมินว่าผู้เข้ารับการทดสอบมีภาวะดังกล่าวหรือไม่ เพื่อเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่จะลามเป็นอาการตาบอดถาวร

ประเทศไทยมีจักษุแพทย์เพียง 1,400 คน เมื่อเทียบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนกว่า 5 ล้านคน ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียความสามารถในการมองเห็น ตามที่ นพ. ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ให้ข้อมูลกับสำนักข่าว

นพ. ไพศาล กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจะตรวจสอบและวินิจฉัยดวงตาของผู้ป่วยทั่วประเทศให้ได้ 60% ของจำนวนคนไข้ทั้งหมด ตามเป้าที่รัฐบาลตั้งไว้

นอกจากนี้แล้ว เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา Google เผยว่าจะมอบทุนว่า 25 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับโครงการที่นำ AI ไปใช้พัฒนาสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม

DoctorYok

หยก - Tech Writer

บทความที่เกี่ยวข้อง