BY Nuttawut Apiratwarakul
6 Jan 14 5:43 pm

ประกาศผลกิจกรรม “ฉันจะไปงานเกม ! MOL Let’s Play”

21 Views

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าร่วมงาน MOL Let’s Play จำนวน 200 ท่าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลการขอรับบัตรกันได้เลยจ้า

MOL Let's Play

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีได้รับสิทธิเข้าร่วมงาน MOL Let’s Play ในวันที่ 10-12 มกราคม 2557 นี้ที่ไบเทคบางนา 

โดยสิ่งที่เกมเมอร์ทุกคนจะต้องพกไปสำหรับการรับบัตรเข้างานนั่นก็คือ: บัตรประชาชน

เริ่มรับบัตรเข้างานได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วหน้างานตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/molletsplay

รายชื่อผู้โชคดีได้รับตั๋วเข้างาน MOL Let’s Play:

 1. ณัฐวัตร ลายกลาง
 2. วรเทพ ธีระเรืองไชยศรี
 3. ธันชลัส พิพัฒน์วิไลกูล
 4. เอกภพ นนทภา
 5. ทินกร สุขทรัพย์ศรี
 6. ชัยยุตม์ กลื่นเทียน
 7. วิชาญ ศรีแสงนิล
 8. อธิณัฏฐ์ สุกิจธรรมภาณ
 9. นันทพงษ์ นนทลักษณ์
 10. พิมพ์ลภัส ถนอมพันธุ์
 11. ภูเบศ พลเยี่ยม
 12. ธนภัทร กานะ
 13. พงษศิริ สายยศ
 14. วิทวัส ราชกิจ
 15. ศุภณัฐ วงศ์ปราชญ์
 16. กัญญารัตน์ ปุรณะ
 17. เจตรนิทร์ บุญเก่า
 18. สุพัตรเดช เกษมสุข
 19. Woramaet Chaichanasak
 20. วุฒิชัย ศรีสุรเมธีกร
 21. ศิรัณย์ ธรปติธนโรจน์
 22. กรสินธุ์ แซ่จง
 23. อลงกต สอาด
 24. ทรงสิทธิ์ นิลจำรัส
 25. นภสินธุ์ คงสมจิตต์
 26. พัทธีรา วังแปง
 27. วิศรุต รักษ์กำเนิด
 28. ธนนันท์ ผลพฤกษา
 29. มนทวัส ศรีภูสิตโต
 30. จรัญญู เจริญ
 31. ศุภพัฒน์ ปรังพันธ์
 32. ชนิกานต์ โอชัยกุล
 33. จิราภา จงเจริญ
 34. อัษฎาวุธ เสือทะยาน
 35. พิสิทธิ บุญวิวัฒน์ถาวร
 36. กานต์ธิดา ภาชนะทิพย์
 37. สิริรัตน์ มณีอินทร์
 38. ธนาเทพ หลินศุวนนท์
 39. พิษณุ ผันเฉย
 40. ชินวัตร ชินณรงค์
 41. ภาณุ ภิญโย
 42. พิธิวัฒน์ ผลจันทร์หลาก
 43. พาธี แซ่ตั้ง
 44. สายฟ้า ขันเชื้อ
 45. ภัทรชนัน รชตะนันทน์
 46. ธนัท ศักดิ์เพ็ญศรี
 47. คณกร เอี่ยมลออ
 48. นันท์นภัส ฤชาอุบล
 49. กนกวรรณ พูลทรัพย์
 50. ชยณัฐ พรมทอง
 51. พิริยะ ปากเพรียว
 52. วรัญญู เพ็ชรเรืองขจร
 53. วิโรจน์ ชื่นวิญญา
 54. วสวัตน์ เลิศจันทร์ขจร
 55. ยงยศ ศักดิ์ศรีพิพัฒน์
 56. โภควินท์ ภักตร์คีรี
 57. พีรพล มานะเจริญ
 58. เพ็ญเผ่า กีรกะจินดา
 59. ศศิวิมล พงษ์สิงห์
 60. นิพาดา สุวรรณพลาย
 61. ศศิธร อันทะนิล
 62. ปรียานุช ณัฐฐาพันธุ์
 63. อินทนนท์ กองนาวี
 64. Kritchat Singharatho
 65. ธิติ ชัยฤกษ์
 66. ด.ช.เฉลิมวัฒนา ก้อนมณี
 67. นาวิน ผ่องกลาง
 68. ถิรวัฒน์ เงาศรี
 69. อธิวัฒน์ ทัศนสกุล
 70. ด.ช.พัชรพล ภาสประหาส
 71. ภูบดี เกษมใจ
 72. กิจติศัพย์ ตุงญาทรัพย์
 73. พันธวิศ เผื่อนประเสริฐ
 74. ธีร์ธวัช อาจหาญณรงค์
 75. ดวงเนตร วรวงศ์เธอ
 76. คมเดช พรหมเสน
 77. ทานต์พีร จันทรสาขา
 78. ชยธร กฤษชัยธนกวิน
 79. โชติพัฒน์ บางหลวงหิรัณย์
 80. นรบดี พาลีรัก
 81. ณัฐวัฒน์ บุญอาจ
 82. ฉัตรชัย ญาณผาด
 83. จิรัจจ์ งามขำ
 84. อาชวิต มุ่งศรัทธา
 85. อภิชัย แซ่ฉั่ว
 86. วรัญชัย โชคมีสุข
 87. กิตติภูมิ ทิพย์บ้านฉาง
 88. เขมจิรา ชวศิลป
 89. ฟิ้ลลา เบ๊ะกี
 90. ประภาศรี วิริยาพันธ์
 91. ธัญวรัตม์ ศิริวัฒน์
 92.  จิตรสินี ชาตะสุภณ
 93. เมธาวี มาลา
 94. พุทธรักษา ชูริขิต
 95. นครินทร์ หรรษวัฒนา
 96. สันต์ สุขใย
 97. คณาธิป-สิงหบูลย์
 98. กัณฐ์ภรณ์ พื้นผา
 99. พรฑิตา พื้นผา
 100. คณิน ชัยไทยพินดี
 101. นายจิรเดช ลิขิตเจริญนุกูล
 102. อภิสิทธ์ อดิศัยสกล
 103. ผดุงศิษ คำสาย
 104. ศิริเดช มะลิวัลย์
 105. ภัจฉรี อดุลภักดี
 106. อัษฏาวุธ โพธิ์ปรากฏ
 107. ธนัท บุญครอง
 108. อัครพล ม่วงพัฒน์
 109. สุพชร หลงจิ
 110. เอกรัตน์ สุขดี
 111. จิรวัฒน์ องอาจสุทธิกุล
 112. ยศพัทธ์ ใจสมานวงศ์
 113. สุรศักดิ์ ค้ำคูณ
 114. ศิริชัย แซ่ลิ้ม
 115. ชินวัตร แสงเงิน
 116. คุณานนต์ ประเสริฐ
 117. จิระศักด์ ธัญญกิจ
 118. ดนุพล อินทรานุรักษ์
 119. สมชาย ขันทอง
 120. พีรพล ควรคิด
 121. สุทธิพงษ์ ตั้งมงคลเจริญ
 122. กิตติกานต์ จันทรศุภวงษ์
 123. พรเทพ บุญนวล
 124. จิตรภาณุ รื่นเริง
 125. อชิตพล พุทธรัสสุ
 126. อดิศักดิ์ ตั้งสิทธิวิเศษ
 127. ธีรพงษ์ มานะกุล
 128. ชุติกาญจน์ ก่ำกระโทก
 129. รพีพงศ์ รุ่งพิทักษ์มานะ
 130. วทะกิต แสนคำ
 131. ณัฐวัฒน์ มงคลวัจน์
 132. ณดนัย ศิริปัญญา
 133. เจตวัฒน์ สังขวิสิทธิ์
 134. สุพิชญา เวียงมูล
 135. ชยุตม์ เติมทองทศ
 136. ภาคสิริ กาญจนศิริสมบัติ
 137. บัณฑิต พูลสวัสดิ์
 138. พรพิศุทธิ์ เล้าบัณฑิต
 139. ภูมิพัฒน์ วิทยารัฐ
 140. ณัฐชกานต์ ทวี
 141. ไตรนท สำเร็จ
 142. พรรษชล บุตะเขียว
 143. วงศ์เดือน พรหมเมศ
 144. ยศนรินทร์ นาคะเสนีย์กุล
 145. ปรัชญ์ ใหม่นวล
 146. รวินทร์ เจียงวัฒนา
 147. บดินทร์ ละม้าย
 148. ธีร์ธวัส เจียงวัฒนา
 149. ชนิกาญจน์ แซ่ลิ้ม
 150. วิศรุต วันทา
 151. วีระยุทธ ดุลยลักษณานนท์
 152. ปัญญา ประพันธ์วรคุณ
 153. มนตรี วีระวัฒนะ
 154. กันตภณ ศรีไหม
 155. นราชิต จูอ๊อน
 156. อัครินทร์ รุ่งเรือง
 157. สิทธิพันธ์ ฉัตรมงคลชัย
 158. ญาณากร ศรีสุขขี
 159. อัศวิน ขันติวงศ์
 160. ชยากร บุญปั้นผล
 161. ศฏายุ เธียไพรัตน์
 162. พลวัฒน์ มหาสุวรรณนิกขะ
 163. พชรพล ขำจริง
 164. Wittaya Akara
 165. ปรัชญากรณ์ เขียววรณ์
 166. รัฐดำเนิน ดอนนาปี
 167. อิทธิพัทธ์ ชนะเคน
 168. อรุณ เหล่าสิล
 169. ภูดิท ตระกูล
 170. ภคญ์วัฒน์ ส่งศรี
 171. อนวัช ใช้สงวน
 172. ด.ช.อัครเดช เรืองสกุล
 173. ธนวัฒน์ บุญยัง
 174. มยปัญญา คณฑา
 175. บัญญวัต จุใจ
 176. วชิระ จันนา
 177. ปวรปรัชญ์ วงษ์สวัสดิ์
 178. สรายุทธ ประเสริฐอินทร์
 179. ชัชชญา ชุนศิลปเวช
 180. ณัฐนิชา บุตรศรี
 181. ภาณุพงศ์ นุ่นสังข์
 182. สรวิชญ์ อินทรชิต
 183. ไอลีน ลิว
 184. เกรียงไกร ใจชูพันธ์
 185. สุรธิดา ศรีปาน
 186. เกรียงศักดิ์ บุญวิเชียร
 187. พสิษฐ์ ทองศิริวรานันท์
 188. ดรณ์ เกิดพิทักษ์
 189. นพรุจ ติยะเเสงทอง
 190. ภรดร พลอยแดง
 191. วรุณศิริ วัฒนเวศ
 192. กิติชาติ ปกป้อง
 193. ณัฐธัญ ฟ้ารักษา
 194. กฤษณ – สักการี
 195. ปฏิภาณ ประทุมราช
 196. จุฑาพงศ์ บุรีวชิระ
 197. ธนบดี ไกรทรัพย์
 198. ธีรภัทร์ ทิวทอง
 199. แทนไท สังข์วงศ์
 200. narin rochananak

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top