Let’s Talk: EP.01 – Old Gen & New Gen


เก่าไปใหม่มา ยุคสมัยของเกมก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อยุคสมัยของเกมต้องเปลี่ยนผัน ลองมาฟังพวกเราพูดคุยกันในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงและยุคสมัยของวีดีโอเกม ยุคเก่า ยุคใหม่ ต่างกันยังไง มีอะไรเปลี่ยนแปลงและน่าสนใจไปฟังกันเลย