Let’s Talk : อาชีพเล่นเกม…อาชีพในฝันของเด็กไทย?


พูดคุยบอกเล่าเก้าสิบในฐานะผู้มีอาชีพในวงการเกม ฟังปัญหาสภาพความเป็นจริงของอาชีพในวงการเกม