Let’s Talk : รีวิวเกมนั้น…ยังสำคัญอยู่ไหม?


พูดคุยกันถึงเรื่องการ ‘รีวิวเกม’ ที่ไม่ได้จะมาบ่ายเบี่ยงวิดีโอรีวิว แต่จะมาถกกันถึงประเด็นและปัญหาที่เกิดขึ้นกับการ ‘รีวิวเกม’ ในยุคปัจจุบัน